ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Zero-day ຢູ່ WP GDPR ຂອງ WordPress

ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Zero-day ຢູ່ WP GDPR ສາມາດເຂົ້າຢຶດເວັບໄຊໄດ້