ຜູ້ຊ່ຽວຊານພົບເຫັນບັນຫາຂອງ reCAPTCHA

ບັນຫາທີ່ສາມາດລັດຜ່ານ reCAPTCHA ໂດຍ HTTP Parameter Pollution