Tag: Plugin

Server
ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາບໍ່ປອດໄພຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ HTTPS

ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາບໍ່ປອດໄພຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ HTTPS

ເຮົາຄວນປ່ຽນຈາກ HTTP ໃຫ້ເປັນ HTTPS ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊທ່ານ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນ Form ຕ່າງໆຜ່ານ http ມັກຈະຖືກດັກຟັງໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜ່ານ https ທີ່ມີການເຂົ້າລະຫັດ ຈະເຮັດໃຫ້ການດັກຟັງນັ້ນບໍ່ໄດ້ (ຫຼື ຢາກຂື້ນ) ແລະ ຜົນດີທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຄື:

Plugins
SiteOrigin Page Builder ຂອງ Free ຄຸນນະພາບດີ

SiteOrigin Page Builder ຂອງ Free ຄຸນນະພາບດີ

Page Builder ເປັນ Plugins ທີ່ຊ່ອຍໃນການຈັດການ Content ຕ່າງໆ ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຂື້ນ

Security
Wordfence ກວດເຫັນການຝັງ Backdoor

Wordfence ກວດເຫັນການຝັງ Backdoor

Backdoor ຢູ່ໃນ Captcha Plugin ຂອງ WordPress…! Wordfence ເປັນ Plugin ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ WordPress ໄດ້ກວດເຫັນວ່າ ມີການຝັງ Backdoor ໄວ້ໃນ Captcha Plugin ຂອງ WordPress ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ຮູ້ສາມາດໃຊ້ງານ Script ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ