eCommerce ການດໍາເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ Electronics

ການຄ້າທາງ eCommerce ແມ່ນການດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍໃຊ້ສື່ Electronics ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ທີ່ອົງກອນໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ເຊັ່ນ: ການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍການໂຄສະນາຜ່ານສື່ Electronics ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜ່ານໂທລະສັບ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ຫຼື ຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ອື່ນໆ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອົງກອນ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນບົດບາດຂອງສ່ວນປະກອບທຸລະກິດເຊັ່ນ: ທີ່ຕັ້ງ, ອາຄານ, ສ່າງສິນຄ້າ ຫ້ອງສະແດງສິນຄ້າ ລວມທັງພະນັກງານຂາຍ, ພະນັກງານແນະນໍາສິນຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບລູກຄ້າເປັນຕົ້ນ ຈື່ງຫຼຸດຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໄລຍະທາງ ແລະ ຫຼຸດເວລາລົງໄດ້ eCommerce…