Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ

Digital Marketing ແມ່ນຫຍັງ ຍຸກສະໄຫມນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜບໍ່ໄດ້ຍີນຄຳວ່າ Digital Marketing ຫລື ຕະຫລາດ ດິຈິທັລ ຢ່າງແນ່ນອນເພາະສີ່ງນີ້ມັນປຽບເຫມືນເຄື່ອງມື ແບບແຜນ ຫລື ວິທີການທີ່ຄົນເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຕົນເອງຢູ່ລອດໃນປັດຈຸບັນ ບົດຄວາມນີ້ເຮົາຈະມາເຜີຍຄວາມຫມາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການຕະຫລາດ ດີຈິທັລ ແມ່ນຫຍັງ ແລະເຮົາຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງ Digital Marketing ໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງເຮົາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວແນວໃດແນ່ ແມ່ນຢູ່ ວ່າເລື່ອງເລົ່ານີ້ເຈົ້າອາດເຄີຍໄດ້ຍີນ ໄດ້ຟັງ ໄດ້ອ່ານຈາກສື່ຕ່າງໆ ມາແລ້ວແຕ່ໃນບາງ ມິຕິຄຸນອາດຈະເບີ່ງຂ້າມໄປກໍ່ໄດ້ເອົາເປັນວ່າເຮົາມາຫາຄຳຕອບພ້ອມກັນດີກວ່າ ການຕະຫລາດ ເປັນຄຳທີ່ຖຶກນິຍາມເຖິງວິທີການໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈົນໄປສູ່ການສ້າງຜົນກຳໄລ ຫລື ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ດັ່ງນັ້ນຄຳວ່າການຕະຫລາດຈື່ງຫມາຍເຖິງ ການໂປໂຫມດສິນຄ້າ ຫລື ແບຣນພຽງຢ່າງດຽວ…