Tag: ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ

Website
WordPress ອອກເວີຊັນ 5.2.3

WordPress ອອກເວີຊັນ 5.2.3

WordPress 5.2.3 ອອກເວີຊັນໃໝ່ ປິດຫູຮົວຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງຫຼາຍລາຍການ ຖືວ່າເກືອບທັງໝົດເປັນຫູຮົວ Cross-site Scripting (XSS) ດັງນັ້ນຈື່ງແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອັບເດດໃຫ້ເປັນເວີຊັນໃໝ່ໂດຍດ່ວນ, ຫູຮົວທັງໝົດມີດັ່ງນີ້:

Plugins
ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Zero-day ຢູ່ WP GDPR ຂອງ WordPress

ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Zero-day ຢູ່ WP GDPR ຂອງ WordPress

ຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ Zero-day ຢູ່ WP GDPR ສາມາດເຂົ້າຢຶດເວັບໄຊໄດ້