ຫຼັກສູດ

2. ຫຼັກສູດສອນສ້າງເວັບໄຊໂດຍໃຊ້ WordPress

3. ຫຼັກສູດສອນສ້າງເວັບໄຊ WooCommerce

4. ຫຼັກສູດ Node.JS + MongoDB

5. ຫຼັກສູດ Laravel + MariaDB