Category: Server

Server
ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາບໍ່ປອດໄພຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ HTTPS

ເມື່ອເວັບໄຊຂອງເຮົາບໍ່ປອດໄພຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ HTTPS

ເຮົາຄວນປ່ຽນຈາກ HTTP ໃຫ້ເປັນ HTTPS ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊທ່ານ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນ Form ຕ່າງໆຜ່ານ http ມັກຈະຖືກດັກຟັງໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜ່ານ https ທີ່ມີການເຂົ້າລະຫັດ ຈະເຮັດໃຫ້ການດັກຟັງນັ້ນບໍ່ໄດ້ (ຫຼື ຢາກຂື້ນ) ແລະ ຜົນດີທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຄື:

Server
ການສ້າງອີເມວຢູ່  Server DirectAdmin

ການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin

ວິທີການສ້າງອີເມວຢູ່ Server DirectAdmin ກ່ອນອື່ນໝົດ ໃຫ້ທ່ານ Login ເຂົ້າລະບົບ Direct Admin Control Panel ຂອງທ່ານ ໂດຍການເຂົ້າໃສ່ແມ່ນພິມຊື່ Domain ຂອງທ່ານ ຕາມດ້ວຍ :2222 ໂຕຢ່າງ: (www.domain.com:2222)