ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີມີຫຼາຍຂື້ນ

ຕະຫຼາດແຮງງານຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານຢ່າງແທ້ຈິງ ເຊິ່ງວຽກງານດ້ານນີ້ແມ່ນລວມທັງການອອກແບບໂປຣແກຣມຕ່າງໆ, ໂປຣແກຣມໃຊ້ງານທາງເວັບໄຊ, ການຂຽນໂປຣແກຣມພາສາຄອມພິວເຕີ, ຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍທັງໃນ ແລະ ນອກອົງກອນ ລວມທັງການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍດັ່ງນັ້ນ, ອົງກອນ ຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການພັດທະນາຊ໊ອຟແວຣ໌ ເພື່ອໃຊ້ງານດ້ານຕ່າງໆຂອງອົງກອນເຊັ່ນ:

  • ຜູ້ພັດທະນາລະບົບ: ຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ເພື່ອໃຊ້ງານດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ກັບບັນຊີ ຫຼື ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ລະບົບງານຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອົງກອນ.
  • ນັກວິເຄາະລະບົບ: ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປຶກສາວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງນັກວິເຄາະລະບົບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈະທຳການວິເຄາະງານ ແລະ ອອກແບບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊິ່ງອາດຈະລວມທັງການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ.
  • ຜູ້ເບິ່ງແຍ່ງຖານຂໍ້ມູນ: ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ລວມທັງການອອກແບບບຳລຸງຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ການດູແລລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ການກຳນົດບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ແລະ ການກຳນົດສິດທິຜູ້ໃຊ້.
  • ຜູ້ເບິ່ງແຍ່ງບໍລິຫານລະບົບ: ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການລະບົບຄອມພິວເຕີໃນອົງກອນ ໂດຍດູແລການຕິດຕັ້ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບປະຕິບັດການ, ການຕິດຕັ້ງຮາດແວຣ໌. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປັບປຸງຊ໊ອຟແວຣ໌, ສ້າງ, ອອກແບບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາບັນຊີຜູ້ໃຊ້. ສຳລັບອົງກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບຕ້ອງດູແລລະບົບ ແລະ ບໍລິຫານເຄືອຂ່າຍ.
  • ຜູ້ເບິ່ງແຍ່ງບໍລິຫານເຄືອຂ່າຍ: ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການອອກແບບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ດູແລຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງອົງກອນ ເຊັ່ນ: ກວດສອບການໃຊ້ງານເຄືອຂ່າຍຂອງພະນັກງານ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມປ້ອງກັນຜູ້ບຸກລຸກເຄືອຂ່າຍ.
  • ຜູ້ພັດທະນາເວັບໄຊ: ເຮັດໜ້າທີ່ອອກແບບພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເວັບໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຕ້ອງມີການປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນປັດຈຸບັນຢູ່ສະເໝີ.
  • ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ: ເຮັດໜ້າທີ່ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ ຫຼື ຕິດຕັ້ງຮາດແວຣ໌ຕ່າງໆ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດເກີດຈາກການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີໃນອົງກອນ.

Admin

ສອນ: ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ - ສົນໃຈຮຽນຕິດຕໍ່ໄດ້ເບີໂທ: 020 5955 5686

Read Previous

ອີເມວຍັງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ນັກການຕະຫຼາດບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

Read Next

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນຫຍັງ ?